Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle

Sieradz
ul. 3 MAJA 4 Zielone Osiedle

WSPÓLNOTY

Zakres czynności


Do podstawowych obowiązków zarządcy nieruchomością wspólną należy w szczególności:

1.Sporządzanie protokołu przejęcia nieruchomości i przyjęcie dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowo-księgowej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej;

2.prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z podjętą Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej;

3.reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, a mieszczących się w zakresie obowiązków i uprawnień powierzonych Zarządcy umową, a także reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach jej dotyczących przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej, dla których przepisy nie wymagają uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażonej w formie uchwały;

4.reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w stosunkach z poszczególnymi właścicielami lokali;

5.przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentacji budynku Wspólnoty;

6.ustalanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, Właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej ;

7.prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, w tym w szczególności inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz projektów budowlanych częściowych i całkowitych remontów budynku;

8.zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego;

9.dbanie o prawidłowe użytkowanie budynku i lokali oraz instalacji i urządzeń wentylacyjnych, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, urządzeń gazowych, instalacji elektrycznej, instalacji piorunochronowej, kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego;

10.nadzorowanie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

11.nadzorowanie utrzymania w należytym porządku i czystości nieruchomości określonej w § l ust l umowy, chodnika wzdłuż nieruchomości ;

12.przygotowywanie umów o dostawę energii cieplnej, elektrycznej, dostawę wody, odprowadzanie ścieków z nieruchomości wspólnej oraz umów dotyczących wywozu nieczystości stałych z nieruchomości wspólnej;

13.przygotowywanie umów na usługi kominiarskie i inne usługi związane z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej;

14.zlecanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej;

15.zlecanie usunięcia awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w § 9 umowy;

16.występowanie do właścicieli lokali z żądaniem o zezwolenie na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu, albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje;

17.przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Wspólnoty i sprawozdania finansowego najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego;

18.przygotowywanie  projektów uchwał właścicieli lokali, projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo - finansowego) i zmian tego planu - w tym przychodów i wydatków z Funduszu Remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z jego rozliczeniami, projektów uchwał dotyczących wysokości opłat związanych z pokryciem kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

19.przygotowanie dokumentów do otwarcia rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy. 

20.prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

21.windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

22.wynajmowanie pomieszczeń i lokali stanowiących nieruchomość wspólną, na zasadach ustalonych przez Zarząd Wspólnoty.

23.naliczanie dla Właścicieli lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz opłat za media;

24.naliczanie dla Właścicieli lokali opłat, informowanie Właścicieli lokali o zmianach cen za usługi dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków, dostawę ciepła oraz wywóz nieczystości stałych;

25.weryfikacja zgodności rozliczeń przedstawionych przez dostawców;(faktury)

26.reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach dotyczących zaskarżenia uchwał Ogółu Właścicieli do sądu;

27.wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń wymaganych przepisami prawa;

28.wykonywanie uchwał Właścicieli lokali;

29.reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami administracji państwowej oraz samorządowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną.

30.udostępnienie informacji o sposobie i miejscu zgłaszania awarii;

31.odczytywanie i rozliczanie miesięczne zużycia wody z wodomierzy indywidualnych.

32.Obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.